Các tin đã đưa:
 
Các dự án Luật, Pháp lệnh
Dự thảo báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch (trình tại phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ khóa XIV)
Dự thảo Luật Thủy lợi (trình tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban thương vụ Quốc hội khóa XIV)
Báo cáo số 206/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủy lợi
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Văn kiện chung
Báo cáo số 352/BC-UBTCNS14 của Ủy ban TCNS thẩm tra về việc bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Báo cáo số 351/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính và ngân sách thẩm tra về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Tờ trình số 45/TTr-CP của Chính phủ về việc đề nghị bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Báo cáo số 349/BC-UBTCNS14 của Ủy ban tài chính và ngân sách thẩm tra về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh