Thông cáo phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

22/02/2017

Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2017, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên thứ 7 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, hữu quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn và tiến hành rà soát, chỉnh lý các báo cáo, dự thảo luật bảo đảm chất lượng, kỹ lưỡng trình xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017).

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật thủy lợi.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến tại phiên họp; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo luật nêu trên bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (nếu cần thiết) và Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

  3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chung, phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ thể hiện trong Tờ trình đã bám sát và cụ thể hóa các nguyên tắc, tiêu chí trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 và các văn bản liên quan. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với dự kiến bố trí vốn cho các dự án bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đối với các dự án chưa tuân thủ các quy định của những văn bản nêu trên, tạm dừng việc phân bổ vốn, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh để bảo đảm các dự án này tuân thủ đúng quy định trong phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4-2017.

  4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và cơ bản nhất trí với việc ban hành Nghị định của Chính phủ về quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố trong quá trình thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Theo đó, trong trường hợp tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia trên địa bàn, Thành phố được thưởng 30% số tăng thu. Đồng thời, mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố không vượt quá 70 % số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp... Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý và hoàn thiện văn bản thông báo ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung này gửi Chính phủ để hoàn chỉnh Nghị định trước khi ban hành.

  5. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban tài chính, ngân sách, sau khi xem xét, thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí việc phân bổ từ nguồn dự phòng của tổng mức bố trí vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ vốn đầu tư cho các xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vấn đề này, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

6. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với việc ban hành Nghị quyết nêu trên nhằm cụ thể hóa, bổ sung một số chế độ, điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội và góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

(Văn phòng Quốc hội)