Thông báo số 497/TB-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 7 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

03/03/2017

Từ ngày 20 đến ngày 21/02/2017, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 7 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác.  

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 02 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14 và Luật thủy lợi.

- Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn và tiến hành rà soát, chỉnh lý các báo cáo, dự thảo luật bảo đảm chất lượng, kỹ lưỡng trình xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017).

- Đối với dự án Luật thủy lợi, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp và ý kiến của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hoàn chỉnh báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (nếu cần thiết) và Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Chính phủ và các cơ quan hữu quan để tiếp thu, hoàn chỉnh Nghị định.

    3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí việc bổ sung từ nguồn chưa phân bổ trong tổng mức vốn ngân sách Trung ương đã bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã thuộc vùng đặc thù Đồng bằng Sông Cửu Long. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vấn đề này, gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

    4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chung, phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ thể hiện trong Tờ trình đã bám sát và cụ thể hóa các nguyên tắc, tiêu chí trong phân bổ vốn đầu tư công trung hạn quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 và các văn bản liên quan. Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với dự kiến bố trí vốn cho các dự án bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, rà soát danh mục các dự án đủ điều kiện để Chính phủ kịp thời tiến hành phân bổ; đối với các dự án chưa tuân thủ các quy định nêu trên, tạm dừng việc phân bổ vốn, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh để bảo đảm thực hiện đúng quy định trong phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 - 2017.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp hoàn thiện tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến từ ngày 13-24/3/2017).

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc