Chương trình phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ngày 20 và ngày 21-02-2017)

20/02/2017 11:00

Thứ hai, ngày 20-02-2017

Sáng

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

1.      Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH14.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

2.      Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

  1. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 21-02-2017

Sáng

  1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

- Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

  1. Cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

 - Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

  1. Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

*  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

___________________

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

(Văn phòng Quốc hội)