Các tin đã đưa:
 
Các dự án luật, pháp lệnh
Báo cáo số 145/BC-UBQPAN14 của Ủy ban Quốc phòng an ninh về một số vấn đề xin ý kiến về dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Bản so sánh dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với dự thảo tiếp thu, chỉnh lý
Báo cáo số 147/BC-UBQPAN14 của Ủy ban Quốc phòng an ninh về một số vấn đề xin ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ.
Bản so sánh dự thảo Luật Cảnh vệ và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý
Văn kiện chung
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức
Báo cáo số 387/BC-UBTP14 của Ủy ban Tư pháp giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội