Thông báo số 459/TB-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

03/03/2017

Từ ngày 09 đến sáng ngày 11/01/2017 và sáng ngày 20/01/2017, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 08 dự án luật và thông qua 03 Nghị quyết.  

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

1. Về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 08 dự án luật: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật quản lý ngoại thương, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật quy hoạch, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật cảnh vệ. Đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 Nghị quyết về: ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. Đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp, Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Tổng thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chưa xem xét nội dung về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và đề nghị Chính phủ, các cơ quan hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại phiên họp sau.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (tháng 02/2017).

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc