Chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV (Từ ngày 9 đến ngày 11-01-2017)

06/01/2017

Thứ hai, ngày 9-01-2017

Sáng

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). 

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 10-01-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật cảnh vệ.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 11-01-2017

Sáng

 1. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chiều

 1. Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

- Bộ trưởng Bộ nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

*  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

-----------------------------------------------------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

(Văn phòng Quốc hội)