Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Cơ quan ban hành: Ủy ban Xã hội; 

Lĩnh vực: