Báo cáo tóm tắt thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Cơ quan ban hành: Ủy ban Pháp luật; 

Lĩnh vực: