DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 58 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/07/2021 16:16

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 58

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 58 (tháng 7/2021)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________________

 

Thứ hai, ngày 12-7-2021

Sáng

Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ 8.

Chiều

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình (tóm tắt) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các tờ trình (tóm tắt) về: kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025;

- Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo  cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả    nợ công;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình (tóm tắt) về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch đầu tư công;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 13-7-2021

Sáng

2. Tiếp tục cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 (nếu chiều 12/7 chưa xem xét xong).

Từ 9 giờ 30

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

4. Cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

5. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

6. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

7. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 14-7-2021

Sáng

8. Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày các tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

9. Cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

- Đại diện các cơ quan có thẩm quyền trình bày nội dung thuộc trách nhiệm;

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày cáo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45

10. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều: Dự phòng

_______________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00