DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 57 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/06/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 57

 _____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 57 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________________________

 

Thứ hai, ngày 14-6-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 8 giờ 45

2. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

5. Xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ ba, ngày 15-6-2021

Sáng

6. Cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45

7. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

8. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo (tóm tắt) về kinh tế - xã hội;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo kinh tế - xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo (tóm tắt) về ngân sách nhà nước;

- Đại diện Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo ngân sách nhà nước;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận;

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 (Nếu chưa kết thúc nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thì sẽ tiếp tục xem xét vào sáng 16/6/2021).

Thứ tư, ngày 16-6-2021

Sáng: Dự phòng

________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00