DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 56 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

25/05/2021

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 56

____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 56 (tháng 5/2021)

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

___________________

 

Thứ năm, ngày 27-5-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1.   Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo.

Từ 8 giờ 30

2. Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo;

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

3. Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

4. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

____________________________

Thời gian làm việc: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30