DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 55 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

26/04/2021 23:33

Ngày 22/4/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã quyết định dự kiến chương trình Phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 55

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 55 (tháng 4/2021)

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_________________________

 

Thứ ba, ngày 27-4-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1.   Xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại thành phố Hà Nội và 03 tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày các tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

2.   Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chiều

3. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

5. Xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

6. Xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vắc xin, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.