DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 54 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

12/03/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 54

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 54 (tháng 3/2021)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

______________________

 

Thứ hai, ngày 15-03-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45

2. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

- Đại diện các cơ quan có thẩm quyền trình bày nội dung thuộc trách nhiệm;

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày cáo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

_________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.