DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 53 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

18/02/2021

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định nội dung chương trình Phiên họp lần thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 22 - 23/02/2021

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 53

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 53 (THÁNG 02/2021)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_________________

 

Thứ hai, ngày 22-02-2021

Chiều

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 15 giờ 30

2. Xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

3. Cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 23-02-2021

Sáng

4. Cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

- Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45

5. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

___________________________________

Thời gian làm việc: - Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

                                - Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.