DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 52 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/01/2021

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 52 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/01/2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành phiên họp.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 52

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

        DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 52 (tháng 01/2021) CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_____________________

 

Thứ hai, ngày 11-01-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, thông qua 02 Nghị quyết: (1) Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; (2) Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

2. Xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 10 giờ 30

3. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.
 

Chiều

4. Cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

5. Cho ý kiến về phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 12-01-2021

Sáng

6. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

7. Xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 10 giờ 15

8.Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đăk Nông; thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; thành lập một số phường thuộc các tỉnh: Bắc Ninh, Hòa Bình.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày các tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

 

Chiều

9. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo công tác (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

10. Chính phủ báo cáo về việc áp dụng khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

__________________________________

 Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00