DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 50 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

09/11/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 50

_____

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 50

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Ngày 09/11/2020)

____________

 

Từ 17 giờ 00 (sau khi Quốc hội kết thúc phiên họp tại Hội trường)

1. Cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

2. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

3. Cho ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

4. Cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

5. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

6. Xem xét công tác nhân sự khác (nếu có).

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội