Thông báo số 436/TB-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội về nội dung phiên họp thứ 5 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

29/12/2016

Từ ngày 19 đến sáng ngày 22/12/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 5 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về một số Nghị quyết, Đề án, Chương trình; nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24-10-2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và một số nội dung quan trọng khác.

Tổng thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

1. Về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Từ thực tế diễn biến kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, của cử tri và dư luận chung, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng: Kỳ họp thứ 2 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc, tiếp tục tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao, thể hiện rõ tính tranh luận, được cử tri đồng tình, ủng hộ. Đề nghị Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 gửi các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, gửi xin ý kiến các cơ quan hữu quan. Đồng thời, đề nghị thực hiện nghiêm túc Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị kỳ họp, nghiên cứu tăng thời gian cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội giữa 2 kỳ họp bảo đảm tuyên truyền một cách toàn diện, hài hòa các hoạt động của Quốc hội đến cử tri và nhân dân cả nước.

2. Về 02 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội: quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội: Đề nghị Thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Cần tham khảo ý kiến của một số chuyên gia ngôn ngữ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam…để có thêm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

3. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị tên gọi theo đúng như luật đã quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân; đồng thời, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện hồ sơ, có ý kiến bằng văn bản của Chính phủ theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị Thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội; 02 Đề án về tổ chức và biên chế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, vị trí việc làm của Kiểm toán Nhà nước. (Các nội dung này đã có văn bản riêng thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội).

5. Về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Tờ trình Kiểm toán Nhà nước, ý kiến của cơ quan thẩm tra. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban tài chính, ngân sách, Bộ Kế hoạch và đầu tư, cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án để triển khai thực hiện, bảo đảm quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

6. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án và kịch bản việc tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) năm 2018. Đây là một sự kiện quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, việc tổ chức Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của Việt Nam trong hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á. Để việc chuẩn bị tổ chức Đại hội thành công, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí giới thiệu đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban chỉ đạo tổ chức Đại hội; các thành viên trong Ban chỉ đạo là Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện Thường trực Ủy ban pháp luật, Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại Giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tới Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện.

7. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã Nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24-10-2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Chính phủ trong việc triển khai tích cực, đúng định hướng và bám sát các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH13. Sau gần 01 năm thực hiện, công tác hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức thực hiện của các bộ, ngành vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục và làm rõ nguyên nhân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp nhằm đẩy nhanh hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 04 Nghị quyết về: ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nước; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016; mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách, Ủy ban tư pháp của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Riêng về chế độ lương của Tổng kiểm toán Nhà nước, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về chế độ lương đối với Tổng kiểm toán Nhà nước để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong Đề án cải cách tiền lương tổng thể.

9. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các dự án cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đề nghị Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các dự án cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Đồng thời, đề nghị Chính phủ đề xuất cơ chế quản lý đặc thù liên quan đến đầu tư xây dựng trụ sở các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến để tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

10. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan Quốc hội năm 2017. Đề nghị Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Chương trình, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Dự kiến từ ngày 9-11/01/2017).

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc