Chương trình Phiên họp thứ 5 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV (Từ ngày 19 đến ngày 22-12-2016)

19/12/2016

 

Thứ hai, ngày 19-12-2016

Sáng

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;  

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (thay thế Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11).

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 20-12-2016

Sáng

 1. Thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2017.

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt) đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại; dự kiến Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2017;

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt) đánh giá kết quả hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2016 và phương hướng năm 2017;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Xem xét, thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thành phố Hà Nội.

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 21-12-2016

Sáng

 1. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11).

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24-10-2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ trưởng Bộ công thương trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về 02 Đề án của Kiểm toán nhà nước, gồm: tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vị trí việc làm của KTNN.

      - Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00

 1. Cho ý kiến về Đề án và kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) năm 2018.

     - Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 22-12-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020 và Đề án của Kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của KTNN.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày các tờ trình (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

*  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

            Dự  phòng

__________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00