DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 49 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/10/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến chương trình Phiên họp thứ 49 (tháng 10/2020) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội luân phiên điều hành nội dung Phiên họp. Dự kiến, Phiên họp thứ 49 diễn ra từ ngày 12/10-15/10/2020.

Phiên họp thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, tại Phiên họp thứ 49, Uỷ ban Thường vụ sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung: Tiến hành giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13; Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020; Cho ý kiến về báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án trên.

Cũng tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ Xem xét công tác nhân sự; Cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; Cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tại Phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 03 nội dung: (1) Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 12/10 đến 15/10/2020./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội