DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 49 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/10/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 49

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 49

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

______________________

 

Thứ hai, ngày 12-10-2020

Chiều

Từ 13 giờ 30

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Tiến hành giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của UBTVQH trình bày báo cáo kết quả (tóm tắt);

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

2. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 13-10-2020

Sáng

3. Cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra báo cáo một số vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, tài chính quốc gia (nếu có).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo (tóm tắt) về: kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kế hoạch đầu tư công;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về cơ cấu lại nền kinh tế;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Chiều

4. Tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00

5. Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

6. Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

 Thứ tư, ngày 14-10-2020

Sáng

7. Cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo (tóm tắt);

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

8. Nghe báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án trên.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

9. Xem xét công tác nhân sự.

Từ 15 giờ 30

10. Cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 15-10-2020

Sáng

11. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 00

12. Cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00

13. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp.

_________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với 03 nội dung: (1) Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.