DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 47 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

06/08/2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 47

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 47 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________________

 

Thứ hai, ngày 10-8-2020

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

2. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội.

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 11-8-2020

Sáng

5. Xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua (nếu có).

Chiều

6. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 12-8-2020

Sáng

7. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

8. Cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

9. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

____________________________ 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00