THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/02/2020

Từ ngày 10/02 đến ngày 11/02/2020, Phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 41 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:     

1. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và  dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

2. Cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Năm chủ tịch AIPA 2020.

3. Xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội