DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10/02 đến ngày 11/02/2020, Phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10/02 đến ngày 11/02/2020, Phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.