DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/02/2020

Từ ngày 10/02 đến ngày 11/02/2020, Phiên họp thứ 42 (tháng 02/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 42 (tháng 02/2020)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_______________

 

Thứ hai, ngày 10-02-2020

Sáng:

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều:

2. Cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Năm chủ tịch AIPA 2020.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

3. Xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 11-02-2020

Sáng:

4. Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều:

- Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội