THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 41 CỦA UỶ BAN THƯỞNG VỤ QUỐC HỘI

08/01/2020

Từ ngày 09/01 đến ngày 10/01/2020, Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Phiên họp thứ 40 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhũng nội dung sau:

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; iii/Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội