DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 40 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

16/12/2019

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 17/12 đến ngày 18/12/2019, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 40 

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_______________________

 

Thứ ba, ngày 17-12-2019

Sáng

   * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh và quyết định thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa, thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 10 giờ 15

2. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2019; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày các báo cáo về hoạt động đối ngoại năm 2019 và chương trình năm 2020;

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế năm 2019 và phương hướng năm 2020;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chiều

3. Cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận (hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết).

 

Thứ tư, ngày 18-12-2019

Sáng

5. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự kiến chương trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

6. Xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 9 giờ 30

7. Tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

 Dự phòng

____________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

 Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội