Dự thảo Nghị quyết về Về một số nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

06/10/2016 10:33

(Văn phòng Quốc hội)

File đính kèm
Các bài viết khác