Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KHCN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

06/10/2016 10:26

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác