Báo cáo số 193/BC-UBTP14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Tòa án nhân dân và ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016

06/10/2016 09:16

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác