Báo cáo số 143/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước

06/10/2016 08:27

(Văn phòng Quốc hội)

Các bài viết khác