Báo cáo số 1124/BC-KTNN của Kiểm toán nhà nước về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2017

05/10/2016 16:25

(Văn phòng Quốc hội)