DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 39 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

20/11/2019

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 39 (tháng 11/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyết định

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN HỌP THỨ 39 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------------------------------

 

Thứ năm, 21 tháng 11 năm 2019:

Từ 17 giờ 00 (ngay sau khi kết thúc phiên thảo luận tại Hội trường)

Xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 08 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội