CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

15/10/2019 09:45

Chương trình Phiên họp thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

ĐIỀU CHỈNH DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

14/10/2019 17:08

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều chỉnh ngày 11/10/2019.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/10/2019 14:28

Dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyết định.

Các tin đã đưa: