Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Tài liệu Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37
Bản so sánh Bộ luật Lao động hiện hành với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được chỉnh lý để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37
Báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13
Báo cáo Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Tài liệu về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025
Tài liệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Tài liệu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp