• Quốc hội khóa X
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

    Thực hiện chương trình làm việc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự.