CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 37 (điều chỉnh ngày 12/9)

13/09/2019 10:31

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 37 (tháng 9/2019)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định điều chỉnh ngày 12/9/2019

 

Thứ sáu, ngày 13-9-2019

Sáng

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

2. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước.

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày các báo cáo (tóm tắt);

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ bảy, ngày 14-9-2019

Sáng

4. Cho ý kiến về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

5. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Trưởng Ban soạn thảo trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 16 giờ 00

6. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 16-9-2019

Sáng    

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ họp

Chiều

7. Cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

8. Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 17-9-2019

Sáng

9. Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

10. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

11. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận

Từ 15 giờ 30

12. Cho ý kiến về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 18-9-2019

Sáng

13. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

14.  Xem xét, quyết định về nhân sự.

Chiều

15. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trình bày tờ trình;

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 19-9-2019

Sáng    

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ họp

Chiều

16. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 20-9-2019

Sáng

17. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

18. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (nếu đủ điều kiện).

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

______________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội