• Tin hoạt động giám sát
 • Tin hoạt động Văn phòng Quốc hội
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 34

  17/05/2019

  Từ ngày 08 đến 10/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét các nội dung và thông qua 02 Nghị quyết.

  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp như sau:

  1. Về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội, trong đó thể hiện rõ ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề sau:

  - Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

  - Về thẩm quyền quyết định dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài: Nhất trí phương án của Chính phủ đã trình Quốc hội, theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài nhóm A, B, C để đảm bảo tăng cường quản lý nợ công, nợ Chính phủ.

  Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  - Về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án: Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đối với các dự án của địa phương, trừ dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, phù hợp với điều kiện thực tế và thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

  - Về thời gian trình và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Nội dung này đã được xin ý kiến và sẽ thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị. 

  - Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự thảo 2 phương án trình Quốc hội như sau:

  + Phương án 1: Quốc hội quyết định danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hoặc trong trường hợp cần thiết, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  + Phương án 2: Quốc hội giao Chính phủ quyết định danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

  - Về thời điểm thông qua dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi): Đề nghị cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo để trình Quốc hội thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 7 (thông qua tại 2 kỳ họp).

  2. Về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  Đây là dự án Bộ luật lớn, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, được sửa đổi toàn diện, với nhiều vấn đề mới, phức tạp, có những vấn đề chưa có tiền lệ ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tiếp tục thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng và tinh thần Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân về lao động, việc làm, đòi hỏi cần xem xét thấu đáo, thận trọng.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, tán thành với các đề xuất của Chính phủ về nội dung lớn trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động. Đồng thời, lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo cần tổ chức đánh giá toàn diện, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước, tiếp tục đánh giá sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và dự kiến sẽ phê chuẩn trong thời gian tới; rà soát kỹ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; bổ sung kết quả lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, chú trọng lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động. 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý để Chính phủ trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) nếu hồ sơ dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) được Chính phủ hoàn thiện, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của cơ quan chủ trì thẩm tra để đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội để tham gia ý kiến thẩm tra, đảm bảo chất lượng của dự án Bộ luật.

  3. Về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Công ước số 98)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết gia nhập Công ước số 98 như Tờ trình của Chủ tịch nước, Báo cáo thuyết minh của Chính phủ và nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 về việc gia nhập Công ước. Công ước số 98 không có quy định nào trái với Hiến pháp năm 2013, các quy định của Công ước cơ bản phù hợp pháp luật Việt Nam, các nội dung chính của Công ước có thể nội luật hóa vào hệ thống pháp luật trong nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí không bảo lưu nội dung nào khi gia nhập Công ước này. 

  Để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, nghiên cứu nội luật hóa các nội dung của Công ước vào các dự án luật hiện đang trong quá trình xây dựng, nhất là dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Báo cáo thuyết minh của Chính phủ cần nêu rõ những nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan tại dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) để phù hợp với Công ước số 98. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá sự tương thích giữa Công ước số 98 với các luật khác có liên quan như Luật Công đoàn, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, các nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo trước Quốc hội về những nội dung này. 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra chính thức Công ước số 98 theo quy định của Luật Điều ước quốc tế. 

  4. Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019 

  Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019 phản ánh tình hình kinh tế-xã hội đạt được kết quả khá toàn diện, diễn biến tốt hơn so với báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, đã có 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tăng thêm 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng đạt 7,08%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng có nhiều chuyển biến, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chính sách tiền tệ có nhiều đổi mới, sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã tốt hơn. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, việc làm... có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế đạt được những thành tựu quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. 

  Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau: 

  - Chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; trong đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, phát triển các thị trường yếu tố sản xuất và phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát trong phạm vi kế hoạch.

  - Tiếp tục xử lý tốt các khoản nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong tiếp cận tín dụng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  - Chú trọng đến vấn đề việc làm và thu nhập của người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nhất là ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

  - Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chú trọng phát triển thị trường khoa học công nghệ và tạo sự chuyển biến đối với khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  - Tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự xã hội như ách tắc, vi phạm giao thông, nhất là việc sử dụng ma túy, rượu bia khi tham gia giao thông, cũng như tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và buôn bán ma túy khối lượng lớn.

  - Tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến văn bản hướng dẫn thi hành luật, trong đó có nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch. Trường hợp cần thiết, đề nghị Chính phủ khẩn trương báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

  Ngoài ra, Chính phủ cần tiếp thu bổ sung vào trong báo cáo về một số vấn đề sau: (i) Tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); (ii) Phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ, các hoạt động liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; (iii) Đánh giá sâu hơn vấn đề phát triển nông nghiệp, những hạn chế, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; (iv) Đẩy nhanh việc đổi mới công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tội phạm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng và xử lý sai phạm. 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo cần cân đối hơn giữa phần kinh tế và xã hội, giữa ưu điểm và hạn chế, chỉ rõ được các giải pháp cụ thể. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận chủ yếu vào những nội dung của năm 2019; nhất là đánh giá các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

  5. Về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và cho rằng, các báo cáo đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Đánh giá cao kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, là năm đầu tiên sau 02 năm thu ngân sách trung ương vượt 33,3 ngàn tỷ, bội chi giảm, nợ công chỉ còn 58,4% so với GDP. Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý một số vấn đề sau:

  - Tăng cường kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước, cương quyết là giảm bội chi và nợ công, đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với hai công trình trọng điểm quốc gia. 

  - Bổ sung đánh giá về tình hình quản lý thu đối với doanh nghiệp FDI, chú ý tình trạng “lãi thật - lỗ giả”, chuyển giá và trốn thuế.

  - Những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

  Đề nghị Chính phủ và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoàn thiện báo cáo để gửi Quốc hội theo quy định.

  6. Về việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội; phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục mới vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  Chính phủ đã có giải trình tại Báo cáo số 178/BC-CP ngày 08/5/2019. Tuy nhiên chưa đảm bảo làm rõ nguồn lực thực tế có thể phân bổ theo Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất:

  6.1. Đối với khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc danh mục sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng như Tờ trình của Chính phủ, trừ dự án thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ rà soát danh mục, thủ tục đầu tư, mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án và xây dựng Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

  6.2. Đối với việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Thống nhất thu hồi 3.853,29 tỷ đồng của 02 bộ (Y tế, Xây dựng) và 05 địa phương (Yên Bái, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Khánh Hòa) do giãn tiến độ thực hiện, không thể giải ngân hết trong giai đoạn, tiết kiệm trong quá trình thực hiện và đưa vào dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

  Nhất trí phân bổ 19.819,5 tỷ đồng (bao gồm 15.966,21 tỷ đồng dự phòng chung vốn nước ngoài còn lại và 3.853,29 tỷ đồng thu hồi của 02 bộ và 05 địa phương) cho các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 08/5/2019 của Chính phủ.

  Giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ rà soát danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án và xây dựng Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

  6.3. Đối với nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại và dự phòng 10% để lại tại bộ, ngành, địa phương

  Do thời gian của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại không nhiều, trong điều kiện Chính phủ chưa xác định rõ nguồn vốn tăng, giảm và bảo đảm nguồn theo quy định tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 và Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, tổng hợp khả năng bố trí nguồn vốn, danh mục, dự kiến mức phân bổ, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết và Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thẩm tra trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và báo cáo với Quốc hội.

  7. Về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh; việc chuyển nguồn vốn Dự án đóng mới 06 tàu kiểm ngư và Dự án sửa chữa nâng cấp 03 tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ (thành tàu kiểm ngư) theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội  

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như việc chuyển nguồn vốn Dự án đóng mới 06 tàu kiểm ngư và Dự án sửa chữa nâng cấp 03 tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ thành tàu kiểm ngư như đề nghị của Chính phủ là cần thiết và hợp lý, tuy nhiên không thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung các nội dung nêu trên trong một tờ trình do có nội dung về quốc phòng, an ninh để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định và đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7.

  8. Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và cho rằng, thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 có nhiều tiến bộ, đã bám sát theo Nghị quyết của Quốc hội, kỷ luật tài chính được nâng lên, chi ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo được mục tiêu, đúng chế độ và có hiệu quả nhất định, bội chi giảm so với dự toán, cơ cấu nợ công theo hướng tích cực, lãi suất giảm và kỳ hạn vay tăng, góp phần đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. 

  Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thu thuế gặp nhiều khó khăn, tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn còn cao, thu ngân sách trung ương năm 2017 không đạt dự toán. Việc giao kế hoạch vốn còn chậm, chưa đúng quy định, không đảm bảo cân đối nguồn vốn, chi tiêu còn tình trạng sai chế độ. Công tác nghiệm thu, quyết toán vẫn còn nhiều hạn chế và chưa được khắc phục. Việc chuyển nguồn tiếp tục tăng cao so với năm trước. Công tác hoàn thuế, thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư, thực hiện các dự án BOT, BT và quản lý tài chính đất đô thị vẫn có nhiều sai sót cần nghiêm túc chấn chỉnh. Việc xử lý kết luận của kiểm toán và xử lý sai phạm cũng chưa được cao, năm 2017 thấp hơn so với năm 2015 và 2016.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2017 của Chính phủ được lập theo theo quy định, đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thẩm tra, đủ điều kiện trình ra Quốc hội xem xét và phê chuẩn. Đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, ý kiến Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước, hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2017, chuẩn bị những vấn đề giải trình, để Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2107 theo quy định.

  9. Về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung nêu trong báo cáo, đã thể hiện tương đối toàn diện; các nhận định, đánh giá có số liệu, dẫn chứng rõ ràng; đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể. Cùng với Báo cáo của Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng đã có Báo cáo số 175 ngày 6/5/2019, tổng hợp rất cụ thể kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đánh giá về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan của Quốc hội (100% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, cơ quan của Quốc hội đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết). Trong tổng số 2.174 kiến nghị, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ đã nghiên cứu, giải quyết xong đối với 187 kiến nghị, giải trình cung cấp thông tin đối với 1.710 kiến nghị, còn 276 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết; các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã trả lời, giải quyết các kiến nghị được gửi tới kỳ họp thứ 6. Có thể thấy nội dung giải quyết, trả lời của các cơ quan đã bao quát, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực như trong các báo cáo của Ban Dân nguyện và của Chính phủ đã thống kê.

  Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lưu ý nhiều tồn tại hạn chế trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đó là: việc giải quyết mang tính giải trình, cung cấp thông tin là chủ yếu; số lượng nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong còn ít; công tác tập hợp, tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri còn bất cập, chưa thống nhất...

  Giao Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo theo hướng ngắn gọn; các nhận định, đánh giá, nhận xét cần khái quát, cô đọng để thấy được chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; chú ý rà soát lại một số nội dung diễn đạt về từ ngữ để tránh gây tâm lý nặng nề trong nhận xét, đánh giá; rà soát lại một số kiến nghị để bảo đảm tính khả thi, hợp lý (như kiến nghị về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về giải quyết kiến nghị của cử tri),...

  Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện tiếp tục hoàn thiện Báo cáo, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi chính thức trở thành báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Quốc hội.

  10. Về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung của dự thảo báo cáo và cho rằng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã tích cực, chủ động, tổng hợp tương đối toàn diện ý kiến, kiến nghị, đưa ra những nhận định, đánh giá và đề xuất, kiến nghị cụ thể. 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn các nội dung để bảo đảm tổng hợp được bao quát, đầy đủ, đặc biệt là đối với những vấn đề mang tính thời sự, đang nổi lên, như: vấn đề thị trường nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản; việc lãng phí qua tổ chức các lễ hội, ma chay, hiếu hỉ; về chính sách đối với người có công, việc rà soát, xử lý đối với người bị nhiễm chất độc màu da cam...

  Về các kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với 05 nhóm kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cơ bản các kiến nghị đã bám sát, xuất phát từ nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đề nghị nghiên cứu, rà soát để phân loại, làm rõ đề xuất, kiến nghị nào đã được nêu nhiều lần, cần có lộ trình, thời gian, thời hạn cụ thể để giải quyết dứt điểm (như vấn đề khai thác cát, sỏi trái phép, chặt phá rừng, vấn đề đối tượng chính sách); đề xuất, kiến nghị nào mới cần yêu cầu tổ chức thực hiện, nội dung nào cần làm ngay, nội dung nào cần xử lý về mặt chính sách. Nghiên cứu để lượng hóa được số lượng, tỷ lệ ý kiến, kiến nghị đối với từng lĩnh vực, từng địa bàn; lĩnh vực nào được kiến nghị nhiều; lĩnh vực nào kiến nghị nhiều lần nhưng chưa chuyển biến để theo dõi, giám sát. Đề nghị rà soát lại một số thông tin từ phụ lục để minh họa cho các nhận định, đánh giá.

  11. Về chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; đồng thời lưu ý một số vấn đề sau:

  - Đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tài liệu và gửi đại biểu Quốc hội để bảo đảm thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung kỳ họp.

  - Đề nghị Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật, gửi các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra về các nội dung:

  + Dự thảo Nghị quyết chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

  + Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Căn cứ kết quả chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội về các nội dung này.

  - Giao Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia để trình Quốc hội tại kỳ họp này. Đồng thời, có văn bản yêu cầu Bộ Y tế cho biết quan điểm về ý kiến của cá nhân thuộc Viện Chiến lược và chính sách y tế của Bộ về dự án Luật này trong chương trình truyền hình sáng 9/5/2019; trong đó nêu rõ đó là ý kiến của cá nhân hay có sự chỉ đạo (hoặc đã xin ý kiến) của Bộ Y tế.

  - Trong gợi ý thảo luận nội dung về kinh tế-xã hội cần lưu ý một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội để đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Đồng thời, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý để Quốc hội xem xét và sẽ ban hành Nghị quyết khi xét thấy cần thiết.

  - Giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp để trình Quốc hội tại phiên họp trù bị. Trong đó, bố trí trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại phiên khai mạc; không phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên họp giám sát về chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

  12. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo lưu ý một số vấn đề sau đây:

  - Tiếp tục rà soát tổng thể Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, các quy định trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội để đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm quán triệt và thực hiện đúng các kết luận của Nghị quyết Trung ương, thống nhất với các luật chuyên ngành về nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

  - Nghiên cứu kỹ các vấn đề về tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; về số lượng cấp phó và tỷ lệ hợp lý Ủy viên Thường trực, Ủy viên Chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy viên Chuyên trách, bảo đảm phát huy hiệu quả của đội ngũ cán bộ này đóng góp tích cực cho hoạt động của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội; điều kiện bảo đảm, nhất là kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; tên gọi của cơ quan giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội… để quy định phù hợp trong dự án Luật. 

  - Tổ chức một số cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và hoạt động thực tiễn am hiểu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội để hoàn thiện nội dung dự án Luật; xây dựng hồ sơ dự án Luật và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  13. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 02 Nghị quyết:

  - Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

  - Việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

  *

  *          *

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết của phiên họp.

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội