DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Chương trình Phiên họp lần thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 34

Từ ngày 08 đến 10/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét các nội dung và thông qua 02 Nghị quyết.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 15-17/7/2019) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.