DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

10/07/2019

Chương trình Phiên họp lần thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 35 (tháng 7/2019)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Sáng:

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

2. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận.

Chiều:

3. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

4. Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Sáng:

5. Tổng kết kỳ họp thứ 7 (trong đó, Chính phủ báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7 như: nội dung, tài liệu; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, an toàn kỳ họp,....những vấn đề cần rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị cho việc chuẩn bị các kỳ họp sau của Quốc hội); cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo;

- Đại diện Chính phủ trình bày báo cáo;

- Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45

6. Xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Chiều:

7. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 16 giờ 30

8. Xem xét, quyết định thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

- Chủ tọa kết luận; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Sáng:

Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00

9. Cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

  * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều:

Dự phòng

__________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội