DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chương trình Phiên họp lần thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 08/5/2019 đến ngày 11/5/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 34

Từ ngày 08 đến 10/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 34 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét các nội dung và thông qua 02 Nghị quyết.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 08/5 đến ngày 10/5/2019, Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.