DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/05/2019

Chương trình Phiên họp lần thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 08/5/2019 đến ngày 11/5/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 34 (tháng 5/2019)

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

___________________

Thứ tư, ngày 08 thán 5 năm 2019

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

1. Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo (tóm tắt) về kinh tế - xã hội;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo kinh tế - xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo (tóm tắt) về ngân sách nhà nước;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về báo cáo ngân sách nhà nước; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

2. Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo;

- Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

3. Xem xét việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh; việc chuyển nguồn vốn Dự án đóng mới 06 tàu kiểm ngư và Dự án sửa chữa nâng cấp 03 tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ (thành tàu kiểm ngư) theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội. 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Sáng

4. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30

5. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

6. Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

7. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Công ty AIC báo cáo về phần mềm phục vụ kỳ họp thứ 7. 

Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Sáng

8. Cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 9 giờ 30

9. Cho ý kiến về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội.

- Trưởng Ban soạn thảo trình bày báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 11 giờ 00

10. Xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai: thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch; 6 phường thuộc thành phố Biên Hoà. 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Chiều 

11. Cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày tờ trình;

- Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

12. Xem xét việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục mới vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị  quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội. 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

Sáng

Dự phòng     

 

____________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội