THÔNG CÁO BÁO CHÍ

20/02/2019 10:41

Nội dung chương trình Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, ngày 21 tháng 02 năm 2019.

Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong ngày 21 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Theo dự kiến Chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 02 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Thông tin liên hệ: Phòng Báo chí và Phát thanh -Truyền hình, Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội: ĐT: 080.46326; 080.41834; DĐ: 0989.792.626.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội