DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong ngày 21 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nội dung chương trình Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, ngày 21 tháng 02 năm 2019.