Không có tin bài

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 30

Ngày 10/01/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và thông qua 03 Nghị quyết.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 01 ngày (10/01/2019) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.