Chương trình Phiên họp thứ 3 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV, từ ngày 12 đến 22-9-2016 (Dự kiến ngày 09-9-2016)

19/09/2016

Thứ hai, ngày 12-9-2016

Sáng

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 1. Cho ý kiến về dự án Luật thủy lợi.

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 13-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11).

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên.

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 14-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Bộ trưởng Bộ công thương trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 15-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

- Tổng thư ký Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 16-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 19-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 20-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 21-9-2016

17. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016;

- Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án năm 2016;

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 22-9-2016

Sáng

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

      Dự phòng

(Văn phòng Quốc hội)