THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/12/2018

Từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2018, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

2. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia.

6. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

7. Cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

8. Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

9. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội