DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến bắt đầu khai mạc ngày 10/12/2018. Theo Kế hoạch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như: Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;...

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2018, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.