DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

05/12/2018 09:28

Phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến bắt đầu khai mạc ngày 10/12/2018. Theo Kế hoạch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như: Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch;...

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Phiên họp thứ 29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 29 (tháng 12/2018)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________________

 

Thứ hai, ngày 10/12/2018

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

1. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình của Chính phủ; 

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình; 

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

2. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

- Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 11/12/2018

Sáng

4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về  chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày các báo cáo về hoạt động đối ngoại năm 2018 và chương trình năm 2019; 

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Quốc hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

6. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30

7. Cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày báo cáo; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 12/12/2018

Sáng

8.Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00

9. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.                 

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày dự kiến chương trình; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp

Chiều 

         Dự phòng

_____________________________ 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội