Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 1151/BC-UBKT14 của Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch Quy hoạch
Báo cáo tóm tắt số 385/BC-CP Tổng hợp thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 279/BC-CP của Chính phủ tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn Chất vấn và trả lời chất vấn
Báo cáo số 1602/BC-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Báo cáo số 1576/BC-UBVĐXH14 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả 2 năm (2017 - 2018) thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Xoá đói, giảm nghèo
Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 1206/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia
Tài liệu về Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Báo cáo thẩm tra Luật giáo dục (sửa đổi)
Báo cáo về một số vấn đề trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Giáo dục đại học